W sobotę , 4 maja weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji akt liczy 176 artykułów i zmienia 168 ustaw.

Z ważnych zmian należy wspomnieć o tym, że za sprawą dodania do ustawy o prawach konsumentów art. 4a – od 4 maja firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i nie mają obrotu większego niż 2 mln euro netto rocznie (ok. 8,6 mln zł) nie będą musiały bezpośrednio informować każdego, że przetwarzają jego dane osobowe. Wystarczy, że informację o tym jak długo przetwarzają dane, na jakiej podstawie prawnej, itp. wywieszą w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnią na swojej stronie internetowej.

Taka zmiana pozwoli na przedsiębiorcy na wybór formy spełnienia obowiązku informacyjnego. Firmy Będą mogły zdecydować, czy zgodnie z RODO spełnić go aktywnie, np. na odwrocie faktury, wysyłając maila zawierającego niezbędne informacje lub odesłanie do polityki prywatności, czy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta na przykład wywiesić informację w widocznym miejscu w lokalu lub udostępnić je na stronie www przedsiębiorcy.

Od 4 maja zmienia się też ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą muszą przestrzegać wszystkie portale internetowe i będzie bardziej rygorystyczna niż RODO. Przykładowo możemy wskazać, że aby wyświetlić użytkownikowi poczty internetowej czy odbiorcy newslettera dedykowaną reklamę na podstawie jego zachowań w sieci, będą musiały mieć jego zgodę. Art. 18 ust. 1-2 określa katalog danych niezbędnych do realizacji usługi, choć w konkretnym stanie faktycznym przetwarzanie, np. numeru PESEL może naruszać zasadę minimalizacji zbierania danych osobowych.

Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy

Zmiany dotknęły również Kodeks Pracy. Po nowelizacji art. 22 ¹ § 1 Kodeksu pracy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

Ww. przepis nie przewiduje już podawania przez kandydata do pracy imion rodziców oraz danych dotyczących adresu zamieszkania (chyba, że kandydat poda go dobrowolnie jako dane kontaktowe).

Z kolei dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydat podaje tylko, jeśli niezbędne jest to do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

0

15 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego

Zakaz pobierania odsetek od odsetek 15 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego a dokładnie art. 482 § 2, która znosi wyjątek od zakazu pobierania odsetek od odsetek ( tzw. anatocyzmu) w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Anatocyzm oznacza pobieranie odsetek od zaległych odsetek. Wedle obecnego brzmienia przepisów dłużnik, który nie spłaca regularnie swoich należności wobec wierzyciela może zostać niejako ukarany w ten sposób, że od zaległych odsetek zostają naliczane dodatkowe odsetki. Anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie.

Od zakazu anatocyzmu istniały do dziś 3 wyjątki. Jednym z takich wyjątków była sytuacja kiedy pożyczki długoterminowej udzielała instytucja kredytowa.

Co się zmieni ?

Przygotowana nowelizacja kodeksu cywilnego obejmuje skreślenie art. 482 par. 2 k.c. W skrócie znaczy to tyle, że banki nie mogą naliczać odsetek od zaległych odsetek. To zmiana ważna dla wszystkich kredytobiorców. Zgodnie z przyjętymi przepisami do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

0

Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów.

Pracownicy UODO sprawdzą też, czy udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty do tego zobowiązane nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.

W 2019 r. UODO przyjrzy się bliżej takim podmiotom, jak: Policja, Straż Graniczna i areszty śledcze, sprawdzając zastosowanie przez nie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, zmienianiem czy usuwaniem danych.

Ponadto UODO będzie kontynuował kontrole z 2018 r., które dotyczą m.in. miejskiego monitoringu wizyjnego.

Zaplanowane kontrole podyktowane są głównie licznymi sygnałami (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych) wskazującymi na zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w ww. obszarach działalności. Szczegółowy plan kontroli na rok 2019 znajduję się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło : https://uodo.gov.pl/pl/138/679

0