Skip to main content

Nasza oferta

Naszym Klientom proponujemy kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie pomocy prawnej.
Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje między innymi:

 • reprezentację przed Sądami powszechnymi, Prokuraturą oraz organami administracji
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji.
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjację umów cywilnoprawnych,
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych

We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.
Powierzenie sprawy obejmuję obronę na każdym etapie :

 • postępowania przygotowawczego (w ramach dochodzenia i śledztwa) ;
 • postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji;
 • postępowań nadzwyczajnych

Kancelaria prowadzi sprawy również po zakończeniu postępowania karnego prawomocnym wyrokiem skazującym:

 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • o rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty oraz umorzenie kosztów i opłat sądowych,
 • o umorzenie postępowania wykonawczego,
 • o wydanie wyroku łącznego
 • o przerwę w karze pozbawienia wolności i warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Kancelaria reprezentuje również interesy osób pokrzywdzonych przestępstwami. W tym zakresie podejmuje się prowadzenia spraw gwarantujących zapewnienie interesów takich osób występując w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej (jako pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego).

Kancelaria w ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego świadczy usługi w zakresie:

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę;
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo rodzinne:
sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Kancelaria Adwokacka, w ramach pomocy prawnej z zakresu prawa handlowego występuje w postępowaniach przez Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmujących w szczególności:

 • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń;
 • rejestrację zmian danych Spółek;
 • publikację corocznych sprawozdań finansowych;
 • rejestrację przekształcanych podmiotów;
 • obsługi prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów,
 • przygotowania koncepcji organizacji spółek;
 • przygotowania i prowadzenia procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych,
 • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym z zakresu postępowań rejestrowych;
 • rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych:

 • reprezentowanie klienta w sprawach przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentowanie klienta w sprawach przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie pism, wniosków, środków odwoławczych itp. w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników: poczynając od etapu rekrutacji personelu aż po ustanie zatrudnienia. Nasze usługi kierujemy do pracowników, pracodawców oraz związków zawodowych.

Usługi dla pracowników :

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcami, na etapie przed sądowym (w tym w trakcie rozmów ugodowych) oraz w trakcie procesu m.in. w sporach dotyczących:
 • mobbingu,molestowania,dyskryminacji,nierównego traktowania,
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę

Usługi dla pracodawców

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym: zatrudnianie i zwalnianie pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych;
 • obsługa procesów zwolnień grupowych i indwywidualnych
 • sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji oraz obsługa sporów powstałych na tle zakazu konkurencji, w tym sporów sądowych;

Kancelaria zajmuje się kwestiami dotyczącymi własności intelektualnej. Bierzemy udział w przygotowaniu, negocjowaniu oraz wykonywaniu umów z zakresu prawa autorskiego, w tym m.in. umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie prawa nowych technologi a w szczególności :

 • przygotowywanie regulaminów działania usługodawców internetowych
 • problematyki ochrony danych osobowych w Internecie, takich jak przygotowywanie zgód na przetwarzanie danych,umów o powierzenie przechowywania danych, zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO, reprezentacja w postępowaniach przed GIODO,
 • opracowanie i wdrażanie polityki prywatności oraz polityki plików cookies,
 • zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w mediach elektronicznych,
 • ocenę zgodności z prawem kampanii mailingowych przez pryzmat wymogów dotyczących informacji handlowej (spamu)