Sprawy o alimenty

Kancelaria adwokacka adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filia w Chełmie proponuje doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądem w sprawach o alimenty. W szczególności nasza kancelaria  zapewnia:

 • Konsultacje prawne osobiste, telefoniczne i elektroniczne,
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych pism związanych ze sprawą o uzyskanie bądź obniżenie alimentów,
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych między stronami,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji,
 • pomoc prawna w egzekucji zasądzonych alimentów.

 

Ponadto Kancelaria Adwokacka w Lublinie sporządza wnioski o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, co pozwala uzyskać alimenty jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku w sprawie. W ten sposób nasi Klienci maja szansę otrzymania pieniędzy, już w trakcie prowadzonego postępowania sądowego. Kancelaria Adwokacka udziela także pomocy prawnej w ramach egzekucji komorniczej alimentów.

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania małoletnim dzieciom. Artykuł 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że obowiązek świadczenia alimentów obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Co więcej, ma on charakter bezwzględny, a to oznacza, że nie ma możliwości zniesienia go w drodze nawiązania porozumienia pomiędzy stronami. W sytuacji, kiedy pojawia się problem z płaceniem alimentów, wysokość rat alimentacyjnych może zostać ustalona przez sąd. Alimenty mogą być świadczeniem nie tylko pieniężnym. Mogą występować jako świadczenie mieszane, np. pomiędzy rodzicami.

 

Alimenty są świadczeniem nie tylko pieniężnym

 • pieniężno-naturalnych, czyli świadczeń o charakterze mieszanym; występuje głównie w stosunkach między rodzicami a dziećmi,
 • w naturze:
  • dostarczanie produktów żywnościowych głównie w środowisku wiejskim,
  • starania osobiste, takie jak: działania porządkowe, działania pielęgnacyjne, działania opiekuńczo-wychowawcze, głównie między małżonkami a ich dziećmi
 • pieniężnych: zobowiązany nie zajmuje się żadnymi działaniami dodatkowymi, czyli nie podejmuje starań osobistych na rzecz uprawnionego.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Obowiązani są dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja, na rodzicach ciąży nawet obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku lub niektórych jego składników, aby w ten sposób sprostać ciążącemu na nich obowiązkowi, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Jednak rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Założenie sprawy o alimenty dla dziecka

Żądanie alimentów dla dziecka może pojawić się w pozwie o rozwód. W tym celu w piśmie procesowym musimy umieścić wniosek o przyznanie alimentów (najczęściej pod postacią kwoty pieniężnej) na rzecz określonej osoby, niezbędne jest również wskazanie ich wysokości, częstotliwości i sposobu płatności. Jeżeli jednak alimenty miałyby pojawić się w oderwaniu od sprawy rozwodowej (np. wtedy, gdy rodzice dziecka nigdy nie byli lub aktualnie już nie są małżeństwem), to konieczne będzie założenie odrębnej sprawy sądowej. W tym celu należy sporządzić pozew o alimenty.

 

1. Ustalenie właściwości Sądu

Pierwszym krokiem, który podejmie rodzic sprawujący faktyczną opiekę nad dzieckiem, powinno być ustalenie, do jakiego sądu należy złożyć pozew o alimenty. Co do zasady będzie to sąd rejonowy. Jeśli wnosisz pozew o alimenty w imieniu swojego dziecka, masz do swobodnego wyboru dwie możliwości: złożyć pozew do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, lub złożyć pozew do sądu wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka).

 

2. Strony postępowania o alimenty

Kolejnym krokiem jest prawidłowe wskazanie stron. Wbrew pozorom – sytuacja nie jest oczywista. Łatwo jest określić pozwanego – będzie nim rodzic który nie łoży na utrzymanie dziecka. Trudniej jest z powodem, ponieważ jest nim dziecko. Jeśli nie skończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się jego ustawowym przedstawicielem, który podpisuje pozew o alimenty. Jeśli skończyło 18 lat, powinno podpisać pozew samodzielnie. Oprócz oznaczenia stron należy pamiętać o ich adresach zamieszkania oraz o numerze PESEL dziecka. Podanie nr PESEL pozwanego nie jest obowiązkowe.

 

3. Wskazanie roszczeń

W tej części wskazujemy czego się domagamy. Musimy z góry określić miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd, a także termin płatności, np. do 10 dnia każdego miesiąca. Warto także sformułować wniosek o ustawowe odsetki w razie opóźnienia w płatnościach a także w jaki sposób ma się ta płatność odbywać – najczęściej do rąk przedstawicielki ustawowej. Warto też pamiętać aby zawżeć wniosek o zabezpieczeniu powództwa.  Pozwoli to na uzyskiwanie od pozwanego określonej kwoty przez okres trwania postępowania.

 

4. Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu jest to kwota na jaką opiewa spór w sprawie. W przypadku spraw o świadczenia powtarzające się, a taką sprawą jest sprawa o alimenty – WPS stanowi miesięczna wartość żądanych alimentów przemnożona przez 12 miesięcy, np. 500 zł x 12 = 6000 zł.

 

5. Uzasadnienie pozwu

W tej części pisma musimy po prostu podać argumentację, która uzasadni potrzebę przyznania alimentów na dziecko oraz możliwości zarobkowe pozwanego. W praktyce powód powinien opisać również własną sytuację majątkową oraz dokonać obliczeń wydatków ponoszonych na rzecz dziecka (przy uwzględnieniu wszystkich kosztów utrzymania i wychowania). Trzeba przy tym pamiętać, że najlepsza argumentacja nie obejdzie się bez przedłożenia konkretnych dokumentów do pozwu (stanowiących jego załączniki). W jaki sposób wykazać potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe pozwanego? Można to zrobić wieloma różnymi dokumentami – np. rachunkami, zaświadczeniami o zarobkach, zeznaniami świadków, dokumentami medycznymi.

Pozew o alimenty jest całkowicie wolny od opłat, po jego sporządzeniu wystarczy go tylko podpisać i wraz z kompletem dokumentów wysłać na adres właściwego sądu (lub zwieźć je tam osobiście).