Prawo Cywilne

Jednym z podstawowych obszarów w którym Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie z filią w Chełmie, świadczy usługi prawne jest szeroko rozumiane prawo cywilne.

W ofercie kancelarii proponujemy opracowanie projektów umów zarówno nazwanych (np. najmu, sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, leasing, pożyczki), a także nienazwanych (np. know – how, factoring). Projekty umów każdorazowo przygotowywane są indywidualnie pod potrzeby klienta.
Kancelaria oferuję również doradztwo na etapie negocjowania kontraktów handlowych poprzez:
– dokonywanie analizy ryzyka prawnego związanego z zawarciem danej umowy (analiza dotyczy konkretnej umowy i polega na ocenie poszczególnych zapisów, wskazaniu alternatywnych rozwiązań) lub uczestnictwo (bądź organizacja) w samych negocjacjach.

Kancelaria świadczy również obsługę prawną przedsięwzięć inwestycyjnych, poprzez sprawowanie doradztwa i nadzoru nad przebiegiem procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami. W tym celu najczęściej świadczone usługi prawne polegają na: uczestnictwie w naradach koordynacyjnych, spotkaniach negocjacyjnych bądź przygotowywaniu pism np.: wypowiedzenia umowy, wezwania do terminowego lub należytego wykonania prac, naliczenia kar umownych, wezwania do usunięcia wad/usterek lub szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Ponadto, oferta Kancelarii obejmuje również windykację należności, jak i reprezentację w postępowaniu polubownym (w tym i arbitrażowym), oraz w postępowaniu sądowym.

W szczególności udzielamy porad prawnych, wydajemy ustne i pisemne opinie prawne, przygotowujemy pisma przedprocesowe wraz z wymaganą dokumentacją prawną, przygotowujemy pisma procesowe takie jak :

  • wniosek o zabezpieczenie dowodu,
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
  • pozew,
  • odpowiedź na pozew,
  • sprzeciw od nakazu zapłaty,
  • zarzuty od nakazu zapłaty,
  • dalsze pisma (np. zastrzeżenia do opinii biegłych sądowych)

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Szyszkowskiego reprezentuje klientów przed każdą instancją sądową, oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez Kancelarię lub chciałbyś skorzystać z oferty skontaktuj się z właścicielem kancelarii – adwokatem Łukaszem Szyszkowskim.