Sprawy o podział majątku

Kancelaria adwokacka adw. Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie zajmuje się również prowadzeniem spraw o podział majątku wspólnego.

Podział majątku to skomplikowane zadanie niemal w każdym z przypadku A dzieje się tak dlatego, że wspólny majątek po prostu niełatwo podzielić – np. w związku z zaciągniętym kredytem hipotecznym na zakup domu lub mieszkania albo na skutek emocji, które bardzo często towarzyszą ustaleniom majątkowym.

Co to jest majątek wspólny i jak powstaje ?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Nie jest to ustrój przymusowy, ponieważ małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską, zawartą w formie aktu notarialnego, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

W czasie trwania wspólności majątkowej nie jest dopuszczalny podział majątku i żadne z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w tym majątku lub w poszczególnych przedmiotach do niego należących. Podział majątku wspólnego, zarówno umowny, jak i sądowy, jest dopuszczalny dopiero od chwili ustania wspólności.

Wspólność ustawowa, jak i umowna ustaje w razie:

  • ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków,
  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku,
  • orzeczenia separacji,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Jakie są różnice pomiędzy majątkiem wspólnym, a osobistym

Kilkuletnia praktyka prowadzenia kancelarii wskazuję, że wiedza w zakresie wspólnej własności małżonków jest niezwykle niska. Skutek to szereg problemów, gdy chcemy dokonać podziału majątku w wyniki postępowania rozwodowego. Po zawarciu związku małżeńskiego wszystkie dobra materialne wchodzą w skład wspólnej własności. Mowa tutaj m.in. o wynagrodzeniu, oszczędnościach, nieruchomościach i ruchomościach. Dodatkowo do majątku wspólnego zaliczają się wszelkie środki gromadzone na funduszach emerytalnych. W skład majątku osobistego wchodzą wszelkie dobra, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymane wskutek dziedziczenia lub darowizny. Do majątku osobistego zaliczamy też otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, a także rentę z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej, prawa autorskie, nagrody.

Podział majątku po rozwodzie – jak to zrobić ?

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku na dwa sposoby w formie umowy lub za pośrednictwem sądu. Decydując się na podział majątku na drodze sądowej należy w trakcie trwania rozwodu wnieść o dokonanie podziału majątku. Wybierając umowę małżonkowie sporządzają dokument, w którym polubownie dzielą się posiadanym majątkiem. Wyjątkiem jest podział nieruchomości, który musi być zawarty w formie aktu notarialnego. Majątek po ustaniu wspólności majątkowej jest dzielony po równo. Małżonkowie mogą jednak wnieść do sądu o ustalenia wysokości udziałów w majątku wspólnym. Mowa tutaj o przyczynieniu się do powstania wspólności. W takiej sytuacji podział następuje po uwzględnieniu nakładu pracy obojga małżonków, pod uwagę brane jest też wkład w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Małżonek ma też obowiązek udowodnienie przyczynek do ustanowienia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Niezbędne mogą okazać się tutaj dowody i zeznania świadków.

Podział majątku, informację praktyczne

Wniosek o podział majątku należy wnieść do sądu rejonowego, który jest właściwy dla położenia przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Niezbędne jest wniesienie opłaty stałej w wysokości 1000 zł. Jeśli małżonkowie zdecydują się na równy podział sąd pobierze jedynie opłatę stałą w wysokości 300 zł. Decydując się na podział nieruchomości warto rozważyć drogę sądową, gdyż w wielu przypadkach może okazać się ona tańsza od podziału przeprowadzonego przed notariuszem.

Wobec tego, że nie rzadko w grę wchodzą bardzo duże kwoty, sugeruję aby przed podjęciem ostatecznej decyzji zasięgnąć porady fachowego pełnomocnika, który wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.