Wezwanie do zapłaty

Na zlecenie klientów-wierzycieli kancelaria adwokacka adwokata Łukasza Szyszkowskiego sporządza wezwania do zapłaty długu. Praktyka kancelarii pokazuję, że takie wezwania podpisane przez adwokata, potrafią niekiedy zyskać skuteczniejszy efekt niż wezwanie sporządzone przez samego wierzyciela.

Co to jest wezwanie do zapłaty ?

Wezwanie do zapłaty to pismo przedprocesowe skierowane do dłużnika, które ma skłonić do zapłaty wymaganej należności. Regulację dotyczącą wezwania do zapłaty reguluję artykuł 353 Kodeksu Cywilnego.

Różne rodzaje wezwań do zapłaty

 1. Jednym z typów wezwania do zapłaty jakie możemy wyróżnić jest takie wezwanie, kiedy strony nie ustalą terminu płatności. Możemy przyjąć, że ten typ wezwania różni się od pozostałych tym, że doręczenie wezwania dłużnikowi wywołuje skutek prawny polegający na tym, że wierzycielowi przysługuje od tego momentu roszczenie o spełnienie świadczenia.

Zgodnie z artykułem 455 Kodeksu Cywilnego, jeżeli termin nie  jest oznaczony, dłużnik powinien spełnić świadczenie niezwłocznie po wezwaniu go przez wierzyciela do jego spełnienia. Podsumowując, jeżeli wystawiono fakturę niezawierającą terminu zapłaty, konieczne jest skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Po jego doręczeniu dłużnik będzie musiał spełnić świadczenie niezwłocznie, chyba że wierzyciel wskazał inny termin, w którym  zapłata ma nastąpić.

 1. Wezwania może dokonać wierzyciel w stosunku do wierzytelności już wymagalnej, czyli takiej, której termin dokonania zapłaty już upłynął, a złożenie pisma jest możliwe najwcześniej następnego dnia po dniu upływu terminu do zapłaty.

Moment, w którym aktualizuje się możliwość wysłania wezwania do zapłaty jest bardzo istotny, ponieważ wtedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia (termin ogólny wynosi 6 lat i 3 lata dla świadczeń okresowych np. zapłata w umowie najmu). Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel nie może wystąpić na drogę sądową w celu odzyskania należności. Ważne jest aby pamiętać, że doręczenie wezwania nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu przedawnienia. Wraz z nowelą do Kodeksu Postępowania Cywilnego (która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) wprowadzono do artykułu 187§1 (obligatoryjne wymogi formalne pozwu) obowiązek załączenia do pozwu informacji o próbie mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

 1. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, jeżeli żadne próby ugodowe nie zostały przez strony podjęte, powinno się wyjaśnić, dlaczego do tego doszło. Próbą polubownego rozwiązania sporu w przypadku odzyskiwania należności pieniężnych będzie skierowanie do dłużnika ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.

W postępowaniu cywilnym wysłanie wezwania do zapłaty ma także znaczenie w innych wypadkach. Przykładowo w postępowaniu nakazowym ustawodawca przewidział, że podstawą wydania nakazu zapłaty jest udowodnienie żądania pozwu m. in. wezwaniem dłużnika do zapłaty i jego pisemnym oświadczeniem o uznaniu długu.

Jak skutecznie  napisać wezwanie do zapłaty?

Każde wezwanie do zapłaty powinno zawierać :

 • Tytuł;
 • Dokładne dane wierzyciela;
 • Dokładne dane dłużnika;
 • Wysokość żądanej zapłaty i termin jej uiszczenia;
 • Dokładne dane do przelewu;
 • Stosunek prawny będący podstawą żądania (umowa zlecenie, nieopłacona faktura itd.);
 • Informację o odsetkach za zwłokę;
 • Informację o Skierowaniu sprawy na drogę sądową;
 • Informację o możliwości obciążenia kosztami postępowania;
 • Informację o możliwości cedowania wierzytelności na podmioty zajmujące się windykacją.

Jak doręczyć wezwanie do zapłaty?

Przepisy nie ograniczają ilości wezwań, które można skierować do dłużnika. Również sposób ich nadawania nie został w zasadzie uregulowany. Sugeruję jednak, aby pisma były kierowane do dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  Ma to na późniejszym etapie kluczowe  znaczenie w kwestii dowodzenia swoich racji.

Ponadto nawet celowa odmowa odbioru pisma będzie traktowana jak jego odbiór. W następstwie, jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, dłużnik nie będzie mógł się skutecznie powoływać na niemożliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności listem poleconym należy wysłać ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Nie wyklucza to jednak możliwości wysłania wezwania mailem czy w inny wybrany sposób.