Sprawy o ustalenie kontaktów

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie, filia w Chełmie wspiera swoich Klientów na każdym etapie procesu zmierzającego do ustalenia kontaktów z dzieckiem. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania, które pozwolą szybko zakończyć proces i zagwarantować satysfakcjonujące zabezpieczenie interesów dziecka oraz rodzica na czas prowadzonego postępowania.

Zakres doradztwa prawnego dotyczącego ustalenia kontaktów :

  • indywidualne porady prawne
  • reprezentowanie Klienta przez adwokata w procesie sądowym
  • sporządzanie pism, wniosków oraz pozwów
  • pomoc w kompletowaniu materiału dowodowego
  • wsparcie w zabezpieczeniu kontaktów na czas trwania postępowania

 

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Stwierdzono naukowo, że dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka potrzebuje ono kontaktu zarówno z mamą, jak i tatą. Ograniczenie prawa do kontaktu z dzieckiem może nastąpić na mocy orzeczenia sądu- wyłącznie w uzasadnionych dobrem dziecka przypadkach.

 

Kontakty z dzieckiem obejmują zarówno osobistą styczność (poprzez spotkania, wizyty, możliwość zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania, wspólne wyjazdy), jak również możliwość porozumiewania się na odległość np. za pośrednictwem połączeń telefonicznych, poczty tradycyjnej, mailowej, czy też komunikatorów społecznościowych.

Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, a dziecko zamieszkuje stale u jednego z nich- sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice powinni ustalić wspólnie. Określając sposób wykonywania kontaktów rodzice powinni wziąć pod uwagę dobro dziecka, a także uwzględnić jego rozsądne życzenia.

 

Jaki jest tryb ustalania kontaktów z dzieckiem?

Kodeks rodzinny wyróżnia dwa rodzaje kontaktów, a mianowicie poprzez możliwość przebywania z dzieckiem – odwiedzin oraz zabierania go poza miejsce zamieszkania oraz porozumiewania się – korespondencyjnego bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

Czy o kontaktach z dzieckiem zawsze decyduje Sąd?

Nie zawsze. Często sposobem ustalenia kontaktów z dzieckiem następuje w drodze orzeczenia sądowego, które określa zakres kontaktów oraz ich częstotliwość. Zdarza się tak kiedy rodzice pozostają ze sobą w konflikcie i nie ma możliwości, aby doszli ze sobą do porozumienia. Nie jest to jednak jedyny sposób, gdyż rodzice mogą również ustalić kontakty w zawartym przez nich pisemnym porozumieniu.

 

Ustalenie kontaktów a rozwód rodziców

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może być elementem orzeczenia rozwodowego pomiędzy małżonkami

 

Kto może zainicjować postępowanie o ustalenie kontaktów z dzieckiem ?

Rodzic (siostra, brat, dziadek, babcia) mogą zainicjować postępowanie sądowe w przedmiocie orzeczenia kontaktów przez sąd rodzinny poprzez wniesienie wniosku do sądu.

We wniosku takim należy określić żądanie, tj. w jaki sposób wnioskodawca chce, aby kontakty z dzieckiem się odbywały. Nadto, należy określić sytuację rodzinną dziecka oraz jego rodziców. Przedmiotowy wniosek może, obok elementów wymaganych zawierać również dodatkowe elementy, np. wnioski dowodowe.

 

Postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sąd opiekuńczy może przeprowadzić postępowanie dowodowe zgodnie z wnioskiem bądź z urzędu, tj. na podstawie własnej inicjatywy, gdy uzna, iż dowód ten może przyczynić się do rozpoznania całości sprawy.

Praktyka pokazuję, że najczęściej Sąd korzysta z wywiadu środowiskowego. Wywiad taki przeprowadzany jest przez kuratora sądowego celem zebrania informacji dotyczących dziecka oraz środowiska, w którym żyje (zachowania się dziecka, istniejących warunków życiowych oraz wychowawczych, edukacji oraz sposobu spędzania przez niego wolnego czasu, relacji z rodzicami oraz rówieśnikami).

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem muszą być rozpoznane po przeprowadzeniu rozprawy, zatem sama wymiana pism nie jest wystarczająca. Na takiej rozprawie sąd jest zobowiązany do przesłuchania przedstawicieli ustawowych dziecka (najczęściej rodziców).

Właściwość sądu opiekuńczego w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem rozpoznawane są przez sąd rejonowy, w którego okręgu dziecko posiada miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (za wyjątkiem spraw rozstrzyganych w toku postępowania rozwodowego).

 

Opłata sądowa w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Opłatę taką uiszcza się na rachunek bankowy sądu. Można również dokonać jej uiszczenia w kasie sądu.

 

Podsumowanie

Orzekanie przez Sąd o kontaktach z dzieckiem na walor ostateczny, gdy strony pozostają w sporze, a mediacja nie dała pozytywnych rezultatów. Z praktycznych porad należy jednak pamiętać, iż wniosek o ustanowienie kontaktów nie może być podniesiony w postępowaniu o zasądzenie alimentów, gdyż obydwa roszczenia są rozstrzygane w różnych trybach – ustanowienie kontaktów w trybie nieprocesowym, zaś alimenty w postępowaniu procesowym.  Z uwagi na zawiłość przepisów polecam skorzystać z profesjonalnej pomocy jaką daję Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie i Chełmie.