Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne

Kancelaria Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie z powodzeniem prowadzi sprawy o uzyskanie odszkodowań powypadkowych. Kancelaria prowadzi zarówno sprawy na etapie zgłoszenia szkody i w trakcie postępowania likwidacyjnego przed zakładami ubezpieczeń, jak i reprezentują swoich klientów wtedy, gdy nastąpiła odmowa wypłaty odszkodowania lub jego wysokość została zaniżona.

Kto może dochodzić roszczeń ?

Każda osoba poszkodowana wskutek zdarzenia, jakim był wypadek komunikacyjny może domagać się naprawienia szkody majątkowej bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od ubezpieczyciela (w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) lub od sprawcy wypadku. Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowana osoba zmarła z roszczeniem mogą wystąpić także osoby najbliższe ofiary:

 • współmałżonek,
 • dzieci,
 • rodzice,
 • rodzeństwo

Odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym występujący z roszczeniem naprawienia szkody majątkowej może domagać się szeregu roszczeń oo towarzystwa ubezpieczeniowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest na przykład do zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem, rehabilitacją czy opieką nad poszkodowanym, a w niektórych przypadkach do wypłaty renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. związanych z koniecznością stałego zażywania leków, czy  zapewnienia opieki). Jeżeli poszkodowany wskutek wypadku utracił możliwość osiągania takich dochodów jakie osiągał przed wypadkiem – ubezpieczyciel wypłaca jednorazowe odszkodowanie lub tzw. rentę uzupełniającą.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Drugim rodzajem roszczenia z jakim może wystąpić poszkodowany lub najbliższa rodzina ofiary śmiertelnej wypadku komunikacyjnego jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie to suma pieniężna wypłacana poszkodowanemu w celu wyrównania szkody niemajątkowej. Kodeks cywilny nie zawiera katalogu zamkniętego, mówiącego jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia.

Jednak wieloletnia wypracowana  przez kancelarię praktyka wskazuję, że pod w uwagę należy wziąć :

-rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń,

-rodzaj i stopień cierpień fizycznych i psychicznych,

-czas i intensywność trwania cierpień fizycznych i psychicznych,

-wiek poszkodowanego lub wiek najbliższych ofiary śmiertelnej,

-skutki doznanego uszczerbku na zdrowiu i ich wpływ na możliwość dalszego wykonywania dotychczasowej pracy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie pod pewnymi warunkami

Występujący z roszczeniem o wypłacenie odszkodowania i zadośćuczynienia musi liczyć się z tym, że podmiot zobowiązany ( najczęściej będzie to firma ubezpieczeniowa) do wypłaty świadczeń będzie za wszelką cenę dążył do wykazania, że nie zostały spełnione wymagane przez prawo warunki.

W pierwszej kolejności musimy dowieść, że wypadek komunikacyjny był związany z ruchem pojazdu. Kolejnym warunkiem jest tzw. wykazanie związku przyczynowego między wypadkiem komunikacyjnym a powstałą szkodą czy doznaną krzywdą.

Dodatkowo ubezpieczyciele dążą do udowodnienia, że poszkodowany przyczynił się bądź do powstania wypadku bądź to do rozmiaru poniesionej szkody. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są z reguły bardzo skomplikowane, a w grę wchodzą  wysokie kwoty. Dlatego zalecam skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej –  zarówno na etapie likwidacyjnym, jak również w sądowym procesie cywilnym wszczynanym w razie nieuznania roszczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pomoc, jaką oferuje Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie to między innymi.

 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu :
 • analiza dokumentów regulujących warunki wypłaty odszkodowania,
 • pomoc w ustaleniu wysokości szkody majątkowej (w razie potrzeby we współpracy z ekspertami i biegłymi dysponującymi specjalistyczną wiedzą),
 • dochodzenie odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jeżeli sprawca jest nieznany lub nie wykupił ubezpieczenia OC),
 • analiza pisma uzasadniającego odmowę lub obniżenie wysokości wypłaconego odszkodowania,
 • sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
 • sporządzenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi w przypadku odmowy wypłaty lub wypłaty odszkodowania w innej wysokości niż wskazana w zgłoszeniu szkody,
 • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. W przypadku szkód osobowych :
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej rozmiar poniesionej szkody osobowej,
 • sporządzenie i złożenie wniosku z roszczeniem zapłaty kwoty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela,
 • wystąpienie z odwołaniem do ubezpieczyciela w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia wypłaconej kwoty odszkodowania,
 • sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela w przypadku zaniżenia wypłaty odszkodowania,
 • dochodzenie odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jeżeli sprawca jest nieznany lub nie wykupił ubezpieczenia OC),
 • sporządzenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi w przypadku odrzucenia odwołania od decyzji,
 • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.