Sprawy o rozwód

Sprawy rozwodowe mają szczególny charakter. Najczęściej wiążą się one dla stron z bardzo silnymi emocjami.  Emocje tymczasem, są bardzo złym doradcą I właśnie z tej przyczyny sugeruję aby skorzystać z pomocy adwokata, który  może przyczynić się do sprawniejszego I szybszego przeprowadzenia rozwodu.

Szczególnie trudne są sprawy rozwodowe małżeństw, z których pochodzą małoletnie dzieci. Wówczas konieczne jest osiągnięcie porozumienia lub rozstrzygnięcie w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci I kontaktów z dziećmi.

Sprawy rozwodowe w Lublinie

Aby doszło do rozwodu w postępowaniu sądowym, strona inicjująca postępowanie (powód)  musi wykazać, że nastąpił trwały I zupełny rozkład pożycia małżeństwa. Oznacza to, że zerwane zostały wszelkie więzi łączące małżonków: uczuciowa, fizyczna I gospodarcza. Wykazać należy, że niemożliwy jest powrót małżonków do współżycia fizycznego, odbudowanie relacji materialnej oraz połączenie na nowo więziami uczuciowymi. Aby ustalić stan faktyczny, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalić przyczyny rozkładu pożycia. W tej sytuacji adwokat pomoże stronie przygotować odpowiednie argumenty oraz dowody w sprawie. Powyższe pozwala skrócić czas trwania postępowania co tego rodzaju sprawach ma bardzo ważne znaczenie.

Podczas rozwodu sąd rozstrzyga następujące kwestie:

  • władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków – sąd może powierzyć ją jednemu zvrodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego lub pozostawić ją obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. Sąd może też orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o jej zawieszeniu,
  • kontakty z dzieckiem,
  • alimenty – w stosunku do dziecka lub małżonka,
  • podział majątku wspólnego pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, czyli w sytuacji, w której np. strony są zgodne co do składu I sposobu podziału majątku,
  • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – jeżeli małżonkowie nadal mieszkają pod jednym dachem.

Sąd orzeka rozwód:

  • z winy jednego małżonka,
  • z winy obu małżonków,
  • bez orzekania o winie – jeśli wnoszą o to zgodnie małżonkowie.

 

Co do zasady w sprawach rozwodowych sądy orzekają który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Jedynie na zgodny wniosek małżonków sąd nie wydaje w tym zakresie orzeczenia.

Bardzo często małżonkowie domagają się orzeczenia o winie wyłącznie z powodów emocjonalnych, nie zastanawiając się na prawnym znaczeniem takiego rozstrzygnięcia. W praktyce często orzeczenie to z prawnego punktu widzenia nie jest istotne dla danego małżonka. Konsultacja prawna w tym zakresie przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej może zatem uprościć całe postępowanie.

Alimenty na rzecz małżonka w sprawie rozwodowej

W sprawach rozwodowych często też jeden z małżonków domaga się od drugiego alimentów. W przypadku tego żądania istotne jest to, czy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego, wówczas złagodzone są przesłanki dochodzenia alimentów przez drugiego z małżonków (tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny). Przy spełnieniu odpowiednich przesłanek mogą mu być przyznane alimenty nawet wówczas, gdy ma on dobrą sytuację finansową.

Jeżeli w sprawie rozwodowej nie wydano orzeczenia o wyłącznej winie, wówczas podstawą dochodzenia alimentów może być tylko niedostatek. Jest to sytuacja, w której małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Nigdy alimentów od byłego małżonka nie może domagać się ten, który jest uznany za wyłącznie winnego.

Roszczenia alimentacyjne małżonków w sprawach rozwodowych podnoszone są bardzo często. Są one jednak szczególnie istotne w przypadku tych małżonków, którzy nie zajmowali się pracą zawodową poświęcając się w pełni prowadzeniu gospodarstwa domowego I opiece nad dziećmi.

 

Jeśli chcesz wziąć rozwód w Lublinie lub Chełmie – potrzebujesz prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych, możesz skontaktować się z Kancelarią Adwokacką Adwokata Łukasza Szyszkowskiego