Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy – kiedy?

Wypadek w pracy to zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy zdarzenie wywołane czynnikami zewnętrznymi, a dochodzi do niego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Każdy pracownik, który doznał wypadku w pracy, może ubiegać się o przyznanie odszkodowania. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu, wypadek musi zdarzyć się w trakcie wykonywania czynności służbowych, a sytuacja, która go spowoduje, musi powstać z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od pracownika. W wyniku zaistnienia tej sytuacji, pracownik musi doznać uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie z ZUS

Zwykle odszkodowanie za wypadek w pracy jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jednorazowo przyznawana rekompensata za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Sposób postępowania w drodze do uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 roku, w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z treścią rozporządzenia, odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik, a jest ona wykonywana po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji. ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza podejmuje decyzję o przyznaniu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy i ma obowiązek jego wypłaty w ciągu 30 dni od ustalenia decyzji.

Odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy, w pierwszej kolejności należy otrzymać jednorazową rekompensatę z ZUS. Wówczas – gdy to świadczenie nie pokryło w pełni szkód wyrządzonych przez wypadek – odszkodowanie od pracodawcy ma charakter uzupełniający. Dodatkowo, uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy od strony pracodawcy możliwe jest w sytuacji, gdy to jego działania przyczyniły się do wywołania zdarzenia, która w efekcie spowodowało wypadek, w którym ucierpiał pracownik. Do takich działań można zaliczyć między innymi nieprzestrzeganie przez pracodawcę zasad BHP, co doprowadziło do wypadku. Wówczas pracodawca ma obowiązek pokryć koszty leczenia pracownika, a gdyby stał on się niezdolny do dalszej pracy, dodatkowo musi przekazać mu również środki na przekwalifikowanie się do nowego zawodu. Jednak w sytuacji winy pracodawcy za wypadek pracownika to ten drugi musi udowodnić, iż pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków i przez to doszło do wypadku.

Różnica między stałym a długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Od stopnia poszkodowania pracownika w wypadku przy pracy zależy wysokość przyznawanego odszkodowania za wypadek w pracy. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy należy się wyłącznie pracownikowi, który uległ stałemu lub długotrwałemu uszczerbkowi na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznawane jest naruszenie sprawności funkcjonowania organizmu, które nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to natomiast naruszenie sprawności organizmu na okres dłuższy niż pół roku, ale z szansami na poprawę stanu zdrowia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie od ZUS-u

W celu uzyskania odszkodowania ze wypadek przy pracy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, złożyć należy właściwe dokumenty. Poszkodowany pracownik w odpowiednim wniosku musi między innymi wskazać:

– okoliczności, w jakich doszło do wypadku,

– w jaki sposób został poszkodowany,

– świadków zdarzenia,

– oraz załączyć opinię lekarza.

Tego rodzaju dokumentacja powinna zostać sporządzona po wypadku.

Po wypadku należy spotkać się z lekarzem i dokładnie wyjaśnić mu jak doszło do wypadku i jakie były jego następstwa. W czasie wizyty pracownik musi zostać przebadany i otrzymać diagnozę. Dodatkowo lekarz przygotuje właściwe dokumenty i zaświadczenia w kilku egzemplarzach. Bardzo istotne jest to , aby jeden z nich zachować dla siebie.

Wypełniony wniosek należy przekazać płatnikowi składek, czyli pracodawcy. ZUS będzie wymagał przekazania takich dokumentów jak:

-wniosek ukazujący rodzaj świadczenia,

-dane identyfikacyjne płatnika składek na ubezpieczenie,

-dane ubezpieczonego,

-protokół spisany po wypadku,

-zaświadczenie o stanie zdrowia,

-kartę informacyjną o udzielonej pierwszej pomocy,

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,

-oświadczenie od osoby, do której został zgłoszony wypadek.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy można również uzyskać od pracodawcy. Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, należy zgłosić się do niego z takim wnioskiem.

Kluczową rolę w uzyskaniu od pracodawcy zadośćuczynienia jest protokół BHP, sporządzony po zgłoszeniu wypadku. To właśnie w tym dokumencie przyczyny wypadku zostały opisane dokładnie przez pracownika. Warto w tym miejscu wskazać, że wyłącznie protokół BHP nie będzie wystarczającym dokumentem do uzyskania odszkodowania od pracodawcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, to pracownik ma obowiązek wykazać, iż pracodawca ponosi winę za wypadek. W takiej sytuacji dużym wsparciem może okazać się skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej, posiadającej doświadczenie we wsparciu poszkodowanych pracowników. Na niekorzyść pracodawcy mogą głównie rzutować zaniedbania odnośnie przepisów BHP. Wśród nich można wymienić na przykład brak właściwej odzieży ochronnej, złe zabezpieczenie maszyn, źle działający sprzęt. Poszkodowany pracownik wszystkie te okoliczności musi dokładnie wykazać i szczegółowo opisać.