Prawo karne i wykroczenia

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie świadczy  pomoc prawną w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, przeciwko osobom i ich czci oraz nietykalności cielesnej, jak również zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, prawom pracownika oraz dotyczących posiadania  narkotyków.

Głównym celem, który przyświeca kancelarii jest o to, żeby działania organów ściągania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na interesy naszych Klientów.

W ramach specjalizacji szeroko rozumianego prawa karnego Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie zapewnia pomoc w zakresie :

 • obronę podejrzanego w sprawach o przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję lub prokuraturę,
 • uczestniczenie obrońcy w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania;
 • pomoc osobom najbliższym w uzyskaniu zgody prokuratora lub sądu na widzenie się z osobą tymczasowo aresztowaną;
 • obronę oskarżonego przed sądem;
 • obronę osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających
 • obronę obwinionego przed sądem;
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku, w tym sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających oraz przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody w sprawach o wykroczenia.

W przypadku spraw w których wymagany jest przymus adwokacki kancelaria oferuję :

 • sporządzenie kasacji do Sądu Najwyższego
 • sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.