Zakładanie i rejestracja spółek

Założenie spółki, czyli jej rejestracja jest procesem często bardzo wymagającym dla osoby nieobeznanej w przepisach prawa handlowego i przez to czasochłonnym.  Dzieję się tak ponieważ w mojej ocenie w przypadku zakładania spółki wciąż istnieje duży formalizm.  Kancelaria Adwokata Łukasza Szyszkowskiego oferuje kompleksową usługę zakładania/rejestracji spółek, w tym doradztwa w zakresie wyboru właściwej formy prawnej dostosowanej indywidualnie do potrzeby przedsiębiorcy, aż po jej rejestrację. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej, jawnej, czy cywilnej wymaga spełnienia określonych dla danego typu spółki obowiązków.

Spółka Jawna

Podstawowym, a zarazem chyba najczęściej występującym rodzajem spółki osobowej w Polsce jest spółka jawna. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami  spółka jawna może, po jej zarejestrowaniu, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i może być pozywana. Decydując się na ten rodzaj spółki należy jednak pamiętać, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiedzialność ponoszą całym swym majątkiem bez ograniczenia wszyscy wspólnicy solidarnie ze spółką.

Co do zasady, decyzje w spółce podejmowane są w drodze uchwał wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Spółka jawna nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Umowa spółki jawnej – co musi, a co powinna zawierać?

Umowa spółki to podstawy dokument regulujący tak naprawdę stosunki prawne pomiędzy właścicielami spółki a także jej samą działalność. Umowa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Nie wymaga natomiast formy aktu notarialnego, a zatem nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów notarialnych. Oczywiście jeśli ma ktoś takie życzenie to może to zrobić.

Umowa spółki jawnej musi obowiązkowo zawierać:

 • firmę (czyli nazwę) i siedzibę spółki,
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Dodatkowo w umowie spółki jawnej warto uregulować między innymi:

 • kwestie zbywalności udziału w spółce (wystąpienia ze spółki i wstąpienia nowego wspólnika),
 • sposób reprezentacji (np. reprezentacja łączna),
 • zasady wprowadzania zmian w umowie spółki,
 • sposób prowadzenia spraw spółki (zwłaszcza czynności przekraczających zakres tzw. zwykłego zarządu),
 • zasady uczestnictwa w zyskach i stratach spółki,
 • zasady podziału i wypłaty zysków,
 • zasady prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki,
 • skutki śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub wypowiedzenia umowy spółki.

Warto też wspomnieć o tym, że pewnych kwestii nie możemy uregulować w sposób dowolny zgodnie z zasadą swobody umów.  Są to przepisy bezwzględnie obowiązujące wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych, a należą do nich między innymi :

 • zasady odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania spółki,
 • powierzenie prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników,
 • ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki,
 • prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd,
 • zasady rozliczenia z występującym wspólnikiem.

Wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jeśli został już sporządzony projekt umowy spółki to następnym etapem po jej zawarciu będzie skompletowanie pozostałej niezbędnej dokumentacji, która pozwoli na jej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wśród takich dokumentów możemy bez wątpienia wyróżnić :  wniosek o wpis spółki do rejestru składany na urzędowym formularzu, a nadto – zgodnie z zasadą „jednego okienka” – dokumenty rejestracyjne do urzędu skarbowego (uzyskanie NIP, rejestracja VAT), Głównego Urzędu Statystycznego (uzyskanie REGON) oraz do ZUS (rejestracja spółki jako płatnika składek za zatrudniane osoby oraz wspólników jako płatników składek na własne ubezpieczenia).

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego musi zawierać :

 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji,
 • złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Kiedy formalnie powstaje Spółka ?

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Obowiązujące przepisy nie przewidują istnienia tzw. spółki jawnej w organizacji (po zawarciu umowy spółki, a przed jej wpisem do KRS), jak ma to miejsce w przypadku innych spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  czy spółki akcyjnej. Niektórych czynności prawnych wspólnicy muszą jednak dokonać przed wpisem spółki do KRS. Sądy rejestrowe powinny bez zbędnej zwłoki wpisywać nowo powstałe spółki do KRS.  Praktyka kancelarii pokazuje, że zwykle na wpis czeka się od 7 do 14 dni.

Czynności o których należy pamiętać po zarejestrowaniu spółki jawnej w KRS?

Po wpisaniu  spółki jawnej do rejestru sąd rejestrowy właściwy dla miejsca siedziby spółki przesyła na wskazany adres postanowienie o wpisie do KRS. Następnie sąd przesyła wniosek drogą elektroniczną do właściwych urzędów – urząd skarbowy, GUS, ZUS. W tym wypadku numery NIP i REGON zostają automatycznie ujawnione w KRS bez konieczności składania dodatkowych wniosków o ich wpisanie w rejestrze.