Przyjęcie spadku

Czym jest  „przyjęcie spadku” ?

Przyjęcie spadku polega na tym, że spadkobierca świadomie wyraża zgodę na nabycie wszystkich praw i obowiązków związanych ze spadkiem. Oznacza to nie tylko przejęcie aktywów w majątku, ale także odpowiedzialności za długi spadkowe spadkodawcy.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Proste przyjęcie spadku oznacza, iż spadkobierca odpowiada za wszystkie długi pozostawione przed spadkodawcę bez względu na ich wartość i wartość spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy tylko do wartości otrzymanego spadku. Wartość spadku ustalana jest na podstawie spisu inwentarza albo wykazu inwentarza.

W przypadku przyjęcia prostego koniecznie należy pamiętać, że w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela spadkodawcy komornik może prowadzić egzekucję z całego majątku spadkobiercy, nawet z tych składników, które nie wchodziły w skład spadku. Jednakże w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, komornik nie może egzekwować od spadkobiercy więcej niż był wart odziedziczony majątek. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, tzn. co do zasady od dnia, w którym dowiedział się o śmierci krewnego, po którym dziedziczy spadek. Termin 6 miesięcy płynie dla każdego ze spadkobierców indywidualnie to znaczy od chwili powzięcia informacji o śmierci zmarłego. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od informacji o powołaniu o spadku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co będzie oznaczać ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkodawcy.  Jest to wynikiem nowych korzystniejszych przepisów.

Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu lub  odrzuceniu spadku ?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub pisemnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) u notariusza albo przed sądem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub w toku postępowania o przyjęcie ustnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Możliwe jest także złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Oświadczenie powinno zawierać :
1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
2) tytuł powołania do spadku – czyli, czy jest testament, czy też w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe;
3)treść złożonego oświadczenia;
4) dane wszystkich spadkobierców ustawowych, informacje na temat wszystkich testamentów (również tych nieważnych) i miejsce ich przechowywania;

Do oświadczenia należy złożyć skrócony odpis aktu zgonu, lub prawomocne orzeczenie o uznaniu za zmarłego, lub stwierdzenie zgonu.

Należy bezwzględnie pamiętać, że raz złożonego oświadczenia nie można odwołać.