Testament

Kto może sporządzić testament  ?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że testament może sporządzić każda osoba fizyczna posiadająca tzw. zdolność testowania, czyli pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność sporządzenia testamentu ma więc każda osoba, która ukończyła 18 lat lub – nie będąc osobą pełnoletnią – zawarła związek małżeński i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo albo całkowicie.

Jakie wyróżniamy rodzaje testamentów ?

Wyróżniamy dwa rodzaje testamentów testamenty zwykłe i testamenty szczególne :

 1. a) Testamenty zwykłe

Wśród testamentów zwykłych możemy wyodrębnić :

 • Testamenty własnoręczne.
 • Testamenty notarialne.
 • Testamenty allograficzne.

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny jest to testament własnoręcznie spisany pismem ręcznym przez spadkodawcę, a następnie przez spadkodawcę podpisany. Testament własnoręczny musi być również opatrzony datą.

Testament notarialny

Testament notarialny jest to testament sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem.

Testament allograficzny

Testament allograficzny  jest to ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Z tego też tytułu testamentu allograficznego nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.

Testamenty szczególne : 

Testament szczególny może zostać sporządzony przez spadkodawcę wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach wynikających wprost z kodeksu cywilnego. Należy również pamiętać, że taki testament ma określony „termin ważności” . Traci on bowiem moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg tego terminu ulega jednak zawieszeniu przez czas. w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego. Wśród testamentów szczególnych wyróżniamy:

 1. Testamenty ustne.
 2. Testamenty podróżne.
 3. Testamenty wojskowe.

Testament ustny

Testament ustny  jest to testament sporządzany w przypadku obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca w testamencie ustnym oświadcza ostatnią wolę ustnie przy obecności co najmniej trzech świadków.

Testament podróżny

Testament podróżny jest to testament sporządzany podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków poprzez złożenie przez spadkodawcę ustnego oświadczenia. Następnie oświadczenie spadkodawcy zostaje spisane przez dowódcę statku lub jego zastępcę, podając datę jego spisania. Po spisaniu tego testamentu zostaje odczytane oświadczenie spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy.

Testament wojskowy

Testament wojskowy jest to testament sporządzony wyłącznie w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli przez:

 • żołnierzy Sił Zbrojnych pełniących czynną służbę wojskową;
 • pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych;
 • członków personelu stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej (muszą być to osoby towarzyszące Siłom Zbrojnym);
 • osoby wykonujące czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych (muszą być to osoby towarzyszące Siłom Zbrojnym);
 • członków służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych (muszą być to osoby towarzyszące Siłom Zbrojnym);
 • inne osoby cywilne niż w/w osoby, jeżeli znajdują się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych.