Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę są jak się wydaję najczęściej z występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one najczęściej wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, czy też wykonania określonej usługi.

Posiadając wymagalną wierzytelność, która nie została zaspokojona przez dłużnika, oraz kiedy upomnienia nie przynoszą jakiegokolwiek rezultatu, często jedynym i właściwym rozwiązaniem staje się złożenie powództwa do Sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeku postępowania cywilnego istnieje kilka trybów postępowania, dzięki którym, w zależności od specyfiki danej sprawy, rodzaju zobowiązania, wysokości kwoty pieniężnej, możliwe jest zaspokojenie swojej wierzytelności.

Niezależnie od rodzaju procedury, wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. W treści tego dokumentu koniecznym staje się precyzyjne oznaczenie żądanej kwoty, tytułu z jakiego ona wynika, a ponadto wskazanie ostatecznego terminu zapłaty.

Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie zapewnia kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty), przy sporządzaniu pozwu, dalszych pism procesowych, jak i osobistą obecność adwokata na sali rozpraw. Reprezentujemy nie tylko stronę powodową, ale również świadczymy odpowiednio usługi na rzecz strony, wobec której dochodzona jest stosowna należność.

Występujemy z pozwami o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu:

  • zwykłym,
  • upominawczym,
  • uproszczonym,
  • nakazowym,
  • elektronicznym postępowaniu upominawczym (posiadamy w tym przedmiocie wymagane uprawnienia).

Co to jest nakaz zapłaty ?

Powszechną formą dochodzenia wierzytelności jet wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Sąd wydając taki nakaz nie bada prawidłowości przedstawionych przez powoda (wnoszącego pozew – wierzyciela) dowodów, a jedynie czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne.

Następnie taki nakaz doręczany jest pozwanemu (dłużnikowi). W zależności czy nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym czy upominawczym przysługują pozwanemu różne formy obrony swoich praw. I tak w przypadku otrzymania nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pozwany ma prawo wnieść zarzuty, a w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym sprzeciw.

Obowiązkiem sądu jest poinformowanie strony o przysługujących jej prawach odwołania się od otrzymanego nakazu, jednak ogólną zasadą jest, iż od dnia otrzymania takiego nakazu (jego odbioru od listonosza lub z placówki pocztowej) przysługuje 2 tygodniowy termin do podjęcia działań, jeśli pozwany nie zgadza się z treścią nakazu. W takim przypadku należy wnieść sprzeciw (zarzuty) wskazując wszystkie dowody i okoliczności przeczące twierdzeniom powoda (strony przeciwnej).

W przypadku gdy zostaną dochowane terminy i warunki formalne wniesienia sprzeciwu (zarzutów) sąd rozpoznaje sprawę na zasadach ogólnych, wyznaczając termin rozprawy i wzywając strony do osobistego stawiennictwa w sądzie. Od powyższego nakazu zapłaty należy odróżnić nakaz zapłaty doręczany przez e-sąd czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. W przypadku otrzymania nakazu z tego Sądu celem odwołania się od niego należy wnieść krótki sprzeciw wskazujący, iż pozwany nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, który nie wymaga żadnej formy uzasadnienia czy przedstawienia zarzutów. Zachowanie terminów do wniesienia sprzeciwu spowoduje, że e-sąd przekaże sprawę właściwemu sądowi rejonowemu, gdzie sprawa będzie biegła wg normalnego trybu.

Tryby postępowań w sprawach o zapłatę :

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest niejako „standardowym” rodzajem sądowego postępowania w sprawach o zapłatę, gdyż właściwie jedyną przesłanką jego zastosowania, będzie okoliczność, że powód dochodzi roszczenia pieniężnego. W sytuacji braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, sędzia najczęściej będzie zobowiązany do wyznaczenia rozprawy. Nakaz zapłaty nie będzie mógł być wydany, jeżeli według treści pozwu roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwość co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego albo miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie sprzeciw.

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone ma na celu przyspieszenie rozpoznawania stosunkowo drobnych spraw. Do tej pory pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pisma zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym były obowiązkowo sporządzona na urzędowych formularzach. W wyniku nowelizacji postępowania cywilnego od 7 listopada 2019 r. formularze urzędowe zostały zlikwidowane.

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych, które zostało uregulowane kodeksie postępowania cywilnego. Wyraźnie jednak należy wskazać, że nakaz zapłaty w tym trybie może być wydany, wyłącznie w enumeratywnie wymienionych w ustawie przypadkach i to dopiero po przedstawieniu wymaganych dokumentów. Postępowanie to ma charakter fakultatywny. Wszczyna się je na wniosek powoda, który musi zostać zawarty w pozwie. Pozew w tym trybie można wnieść, gdy dochodzone roszczenie ma charakter pieniężny lub dotyczy innych rzeczy zamiennych. Nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu stanowi jednocześnie tzw. tytuł zabezpieczenia, co bez wątpienia stawia wierzyciela w korzystnej pozycji.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), zwane e-sądem, jest nową w polskiej procedurze procedurą sądową, umożliwiającą łatwiejsze dochodzenie swoich należności. Tryb ten jest przeznaczony dla spraw cywilnych, których stan faktyczny jest na tyle prosty, że nie wymaga przeprowadzenia rozprawy. Specyficzna w tym postępowaniu jest właściwość sądu, która ma charakter wyłączny – jest nim bowiem dla wszystkich spraw w Polsce Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny. Niezależnie więc od właściwości miejscowej, to on wydaje nakaz zapłaty. Powód, chcąc zainicjować to postępowanie, musi wnieść powództwo na formularzu opatrzonym podpisem elektronicznym. Druga strona natomiast, po tym jak zostanie doręczony jej nakaz zapłaty, ma możliwość wniesienia sprzeciwu zarówno drogą elektroniczną jak i zwykłą drogą pisemną. Bez względu jednak na formę – sprzeciw taki musi zostać skierowany do Sądu w Lublinie. Jeśli nakaz zapłaty zostanie uchylony, to automatycznie sprawa zostanie skierowania do właściwego miejscowo sądu, celem wyznaczenia rozprawy.