Odszkodowanie za śmierć

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepis ten ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie chodzi tu bowiem tylko o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, ale także np. o zadośćuczynienie z tytułu przestępstwa czy zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Roszczenie przewidziane w art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego przysługuje „najbliższym członkom rodziny zmarłego”. Należy do nich zaliczyć takie osoby, których sytuacja życiowa kształtowała się w pewnej zależności od osoby zmarłego. Chodzi przede wszystkim o małoletnie lub niesamodzielne dzieci oraz małżonka pozostających ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Bez wątpienia dla bliskich to jedno z najbardziej bolesnych i trudnych przeżyć. Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie pomaga bliskim zmarłego w otrzymaniu należnego im odszkodowania. Zgłoś się do nas i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Świadczenie to przysługuje osobie najbliższej zmarłemu. Ustawodawca nie wprowadza definicji legalnej osoby najbliższej. Kwestie tę pozostawia każdorazowo do ustalenia Sądowi orzekającemu w sprawie. I tak za osobę najbliższą może być uznana osoba najbliżej spokrewniona tj. rodzic, rodzeństwo, najbliżej spowinowacona jak małżonek. Może to być też osoba niespokrewniona i spowinowacona jak konkubent, konkubentka.

Liczą się przede wszystkim relacje jakie zmarły miał z osobą dochodzącą zadośćuczynienia. Może się tak zdarzyć, że bliski krewny tak naprawdę miał sporadyczne relacje ze zmarłym ograniczające się np. spotkań na uroczystościach rodzinnych raz na kilka lat. Dalszy krewny natomiast utrzymywał częste kontakty, interesował się zmarłym, często się z nim widywał.

Sąd za każdym razem bada, jakie były stosunki pomiędzy zmarłym a osobą dochodzącą zadośćuczynienia.

Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest za każdym razem od rozmiaru krzywdy. Doświadczenie jednak pokazuję, że Sądy przyznają kwoty od 20.000 zł. do nawet 150.000  zł .

W jakim terminie można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.

Co przysługuje z tytułu wypadku śmiertelnego?

Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

– Zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje poniesione:

 • koszty leczenia powypadkowego zmarłego,
 • koszty pogrzebu – zalicza się do nich m.in. koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy zmarłego. W ustaleniu wysokości odszkodowania pod uwagę bierze się:

 • wkład materialny (finansowy, rzeczowy), jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego, np. comiesięczną pensję przeznaczaną na różnorodne cele związane z utrzymaniem,
 • wkład niematerialny, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, opiekę nad chorym, wychowywanie dzieci itp.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby. Jest to odszkodowanie przyznawane za:

 • ból, cierpienie,
 • poczucie straty, osamotnienie,
 • uszczerbek więzi emocjonalnych,
 • nadszarpnięcie prawa do życia w rodzinie oraz do miłości,
 • problemy psychiczne.

Na wysokość zadośćuczynienia główny wpływ ma stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym a osobą ubiegającą się o odszkodowanie. Im bliższy stopień pokrewieństwa bądź im silniejsza więź, tym wyższa może być kwota odszkodowania.

Renta

Świadczenie to jest dodatkową, wypłacaną regularnie co miesiąc (lub w innych odstępach czasu bądź jednorazowo – w zależności od indywidualnych ustaleń) rekompensatą pieniężną, przyznawaną:

 • oprócz wymienionych powyżej typów odszkodowania,
 • osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci, rodzice),
 • osobom, którym zmarły regularnie dostarczał środki do życia,
 • niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS (renty rodzinnej, renty rodzinnej powypadkowej,
 • jednorazowego odszkodowania bądź innych świadczeń).

Na wysokość renty wpływ mają m.in. dochody zmarłego oraz ta ich część, którą przeznaczał on na rzecz rodziny lub osób bliskich.

Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – sytuacja spadkobiercy uprawnionego.

Zgodnie z treścią § 3 art. 445 kc roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane przez zobowiązanego (np. zakład ubezpieczeń) na piśmie, albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Powyższy tekst nie ma charakteru wyczerpującego, ponieważ od każdej zasady jest wiele wyjątków. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią adwokacką adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filią w Chełmie celem uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania związane z uzyskaniem odszkodowania po zmarłej osobie.